Výrobci

Měřítka

 • G - 45mm
 • 0 - 32mm
 • H0 - 1:87 - 16,5mm
 • H0e - 1:87 - 9mm
 • H0m - 1:87 - 12mm
 • TT - 1:120 - 12mm
 • N - 1 : 160 = 9 mm
 • Z - 1 : 220 = 6,5 mm

Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky dále jen (VOP) upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží mezi společností U krále železnic s.r.o. (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující). Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

  2. Dodávky a odběr veškerého zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a právním řádem České republiky, a to i v případě dodávek do zahraničí.

 2. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

  1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů

  2. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

  3. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 3. Ceny a zákaznické slevy

  1. Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

  2. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny i bez zvláštního oznámení. Zde uvedené jsou však vždy aktuální a platné ceny.

  3. Při nákupu nad 10.000,-Kč neúčtujeme poštovné a balné.

 4. Placení zboží

  1. Platbu je potřeba provést před dodáním zboží, pokud není dohodnuto jinak. Zboží bude dodáno po písemném potvrzení objednávky.

  2. Platbu lze provést a.) platebním příkazem na náš bankovní účet vedený u Komerční banky, b.) v hotovosti při převzetí zboží na prodejně, c.) na dobírku Českou poštou.

  3. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

  4. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

  5. U zboží, které má být kupujícímu zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky prodávajícího. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího.

 5. Výběr a objednání zboží

  1. Pro výběr zboží z naší nabídky a pro způsob vyplnění objednávkového formuláře si prosím zde přečtěte jednoduchý návod.

 6. Dodání a odběr zboží

  1. Zboží bude dodáno po písemném potvrzení objednávky a zaplacením plné ceny zboží.

  2. Není-li dohodnuto jinak, náklady na balné a dopravu hradí kupující. Jako standardní doprava je Obchodní balík prostřednictvím České pošty.

  3. Zboží zasíláme zpravidla do tří dnů, zásilku obdržíte nejpozději do 14 dní (v moci České pošty).

  4. Společnost neodpovídá za nedodání zboží včas v případě vyšší moci, dále v případě stávky, krádeže během dopravy a rovněž potíží přepravce.

  5. Kupující je povinen převzít zboží, které je mu dodáno podle uzavřené smlouvy. Jinak hradí veškeré náklady na dopravu.

  6. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

  7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

  8. Doporučujeme prohlédnout si zásilku při převzetí. V případě zjevného poškození, nekompletnosti a nebo neoprávněného otevření obalu, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nepřebírejte ji! Zboží je pro přepravu pojištěné a vzniklou škodu hradí přepravce.

  9. V případě osobního odběru je zboží kupujícímu v naši prodejně rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

 7. Záruční podmínky
  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem dodavatele (zde k přečtení) a platnými právními předpisy ČR.

 8. Odstoupení od smlouvy

  1. Zboží můžete vrátit ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení zboží na adresu „U krále železnic, Mánesova 42, 120 00 Praha 2“.

  2. Zboží musí být zasláno pouze jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel.

  3. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozené, kompletní včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a uložené v originálním obalu.

  4. Při vrácení zboží uveďte prosím bankovní spojení.

  5. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

  6. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesilateli.

  7. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena (která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena) je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

  8. Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Prodávající vrací finanční prostředky na účet kupujícího.

 9. Závěrečná ustanovení
  Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 22.06.2011. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Podmínky jsou vypracovány v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627 a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.